สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯ   พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ   ขั้นตอนการให้บริการ   หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่   อำนาจหน้าที่ อบจ.   แผนพัฒนาและงบประมาณ
  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง   รายงานการประชุมสภาฯ   รายงานผลการดำเนินงานประจำปี   ทำเนียบกองแผนฯ   กิจกรรมกองแผนฯ

    ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานพิเศษ ***

---------------------------

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

..............................................................................................................

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2560-2562 เปลี่ยนแปลง และ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1,2 และ 3

แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

..............................................................................................................

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2560

..............................................................................................................

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

..............................................................................................................

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

..............................................................................................................

การจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนา

..............................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

..............................................................................................................

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี ๒๕๕๗

..............................................................................................................

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ปี ๒๕๕๐

..............................................................................................................

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

 
Google
  คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   โครงการยาเสพติด

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)

ความเป็นมา ของการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ คลิ้กอ่านเพิ่มเติม >>>

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

 

พรบ.ข้อมูลข่าวสารฯ
ขั้นตอนการให้บริการ
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
เจ้าหน้าที่ศูนย์
กิจกรรมกองแผนฯ
เกี่ยวกับแผนฯ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภาฯ
ผลการดำเนินงานประจำปี