หน้าแรก   ระเบียบกฎหมาย   ขั้นตอนการให้บริการ   คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าทีศูนย์ฯ   เกี่ยวกับแผนฯ   ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 
Google

ความเป็นมา ของการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 20
ธันวาคม 2547
คลิ้กอ่านเพิ่มเติม

ลิ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
------------------------

อบจ.ทั่วประเทศ

1. ภาคเหนือ / 9 จังหวัด
1.จังหวัดเชียงราย 2.จังหวัดเชียงใหม่ 3.จังหวัดน่าน 4.จังหวัดพะเยา 5.จังหวัดแพร่ 6.จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7.จังหวัดลำปาง 8.จังหวัดลำพูน 9.จังหวัดอุตรดิตถ์
---------------------------------------------------------
2. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / 20 จังหวัด
1.จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.จังหวัดขอนแก่น 3.จังหวัดชัยภูมิ 4.จังหวัดนครพนม 5.จังหวัดนครราชสีมา 6.จังหวัดบึงกาฬ
7.จังหวัดบุรีรัมย์ 8.จังหวัดมหาสารคาม 9.จังหวัดมุกดาหาร 10.จังหวัดยโสธร 11.จังหวัดร้อยเอ็ด 12.จังหวัดเลย 13.จังหวัดสกลนคร 14.จังหวัดสุรินทร์ 15.จังหวัดศรีสะเกษ 16.จังหวัดหนองคาย 17.จังหวัดหนองบัวลำภู
18.จังหวัดอุดรธานี 19.จังหวัดอุบลราชธานี 20.จังหวัดอำนาจเจริญ
---------------------------------------------------------
3.ภาคกลาง มี 21 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ถือเป็นจังหวัด)
1.จังหวัดกำแพงเพชร 2.จังหวัดชัยนาท 3.จังหวัดนครนายก 4.จังหวัดนครปฐม 5.จังหวัดนครสวรรค์
6.จังหวัดนนทบุรี 7.จังหวัดปทุมธานี 8.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 9.จังหวัดพิจิตร 10.จังหวัดพิษณุโลก
11.จังหวัดเพชรบูรณ์ 12.จังหวัดลพบุรี 13.จังหวัดสมุทรปราการ 14.จังหวัดสมุทรสงคราม 15.จังหวัดสมุทรสาคร
16.จังหวัดสิงห์บุรี 17.จังหวัดสุโขทัย 18.จังหวัดสุพรรณบุรี 19.จังหวัดสระบุรี 20.จังหวัดอ่างทอง
21.จังหวัดอุทัยธานี
---------------------------------------------------------
4. ภาคตะวันออก / 7 จังหวัด
1.จังหวัดจันทบุรี 2.จังหวัดฉะเชิงเทรา 3.จังหวัดชลบุรี 4.จังหวัดตราด 5.จังหวัดปราจีนบุรี 6.จังหวัดระยอง
7.จังหวัดสระแก้ว
---------------------------------------------------------
5. ภาคตะวันตก / 5 จังหวัด
1.จังหวัดกาญจนบุรี 2.จังหวัดตาก 3.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 4.จังหวัดเพชรบุรี 5.จังหวัดราชบุรี
---------------------------------------------------------
6. ภาคใต้ / 14 จังหวัด
1.จังหวัดกระบี่ 2.จังหวัดชุมพร 3.จังหวัดตรัง 4.จังหวัดนครศรีธรรมราช 5.จังหวัดนราธิวาส 6.จังหวัดปัตตานี
7.จังหวัดพังงา 8.จังหวัดพัทลุง 9.จังหวัดภูเก็ต 10.จังหวัดระนอง 11.จังหวัดสตูล 12.จังหวัดสงขลา
13.จังหวัดสุราษฎร์ธานี 14.จังหวัดยะลา
---------------------------------------------------------

โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จำนวน 26 โรงเรียน

1.โรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วิทยาคม

2.โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม

3.โรงเรียนเพชรวิทยาคาร

4.โรงเรียนบ้านเป้าวิทยา

5.โรงเรียนโนนกอกวิทยา

6.โรงเรียนห้วยต้อนวิทยาคม

7.โรงเรียนเนินสง่าวิทยา

8.โรงเรียนกวางโจนศึกษา

9.โรงเรียนหนองสังข์วิทยายน

10.โรงเรียนโนนคร้อวิทยา

11.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ 2

12. โรงเรียนห้วยยางวิทยาคม

13.โรงเรียนมัธยมหนองศาลา

14.โรงเรียนภูแลนคาวิทยายน

15.โรงเรียนบ้านหันวิทยา

16. โรงเรียนสระพังวิทยาคม

17.โรงเรียนมัธยมบ้านแก้งวิทยา

18.โรงเรียนตรีประชาพัฒนศึกษา

19.โรงเรียนหนองขามวิทยา

20.โรงเรียนบ้านเดื่อวิทยาคม

21.โรงเรียนมัธยมชัยมงคลรังงาม

22.โรงเรียนโคกสะอาดวิทยา

23.โรงเรียนหนองไผ่วิทยานุสรณ์

24.โรงเรียนลุ่มลำชีนิรมิตวิทยาคม

25.โรงเรียนโป่งนกประชาสามัคคี

26.โรงเรียนกุดน้ำใสวิทยาคม

สถาบันการศึกษา

1.มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2.สถาบันพลศึกษา วิทยาเขตชัยภูมิ

3.วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

4.วิทยาลัยสารพัดช่างชัยภูมิ

5.วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ

6.โรงเรียนเทคโนโลยีบริหารธุรกิจชัยภูมิ

7.โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

8.โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล

9.โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา