หน้าแรก   แนะนำคลินิกเซ็นเตอร์   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   เกี่ยวกับการประชุม   โครงการยาเสพติด

 
Google

ความเป็นมา

            ความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีแผนงานการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clinic Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2548 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2551 โดยมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ให้ได้อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง และต่อมาคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจ เพื่อติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีศาสตราจารย์วรเดช จันทศร เป็นประธานอนุกรรมการ ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 ได้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) นำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก นครราชสีมา ชลบุรี และภูเก็ต สำหรับปีงบประมาณ 2549 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ออกไปอีก 11 จังหวัด โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่อยู่ในข่ายนี้ด้วย และได้แจ้งความพร้อม สมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ และเสนอโครงการ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

นโยบาย

            ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ 13/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมการตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น มีแผนงานการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Clinic Center) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการเรียนรู้ร่วมกัน การสนับสนุนช่วยเหลือให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น โดยมีเป้าหมายที่จะจัดตั้งศูนย์เครือข่ายฯ ให้ได้อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง สำหรับปีงบประมาณ 2549 คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการขยายศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) ออกไปอีก 11 จังหวัด โดยจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นจังหวัดที่อยู่ในข่ายนี้ด้วย และได้แจ้งความพร้อม สมัครใจที่จะเข้าร่วมโครงการฯ และเสนอโครงการ โดยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัด สำนักงานนายกรัฐมนตรี กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่องการดำเนินการของศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center) เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2549 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บทบาทหน้าที่

          ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center วัตถุประสงค์ การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น หรือ Clinic Center เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับ อปท.โดยเน้นการมีส่วนร่วมกันและแบ่งปันความรู้กันระหว่างส่วนราชการ สถานศึกษา เอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางในการให้ข้อเสนอแนะช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่นลักษณะเครือข่าย

อำนาจหน้าที่

1. ประสานงานระหว่างส่วนราชการและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นในจังหวัด

2. ประสานการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เกิดการร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของประชาชนและการพัฒนาท้องถิ่น

3. จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นประจำ

4. สร้างแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนทุกภาคส่วน

5. ดำเนินการอื่นใดที่เป็นประโยชน์และส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพรวมทั้งส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. รายงานผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุก 4 เดือน

วัตถุประสงค์

- เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การเรียนรู้ร่วมกัน ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาร่วมกันของประชาชน และหน่วยงานต่าง ๆ ในท้องถิ่น

- เพื่อเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัด

- เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน

- เพื่อให้ผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สะดวกรวดเร็ว มีมาตรฐาน และเกิดประโยชน์สูงสุด

- เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยกัน และหน่วยงานทุกภาคส่วน

เป้าหมาย

จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด,เทศบาล,อบต.

2. สถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น

3. ภาคราชการ ซึ่งเลือกเฉพาะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและจำเป็นจริง ๆ

4. ภาคเอกชน / ประชาชน


โครงสร้างศูนย์โครงสร้างการประสานงานระหว่างคลินิคเซ็นเตอร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 

>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ