หน้าแรก   แนะนำคลินิกเซ็นเตอร์   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   เกี่ยวกับการประชุม   โครงการยาเสพติด

 
Google
[ PDF ]

สมัยสามัญ
สมัยสามัญ (สมัยแรก)
   ครั้งที่ ๑       ครั้งที่ ๒       ครั้งที่ ๓       ครั้งที่ ๔       ครั้งที่ ๕       ครั้งที่ ๖       ครั้งที่ ๗
สมัยสามัญ (สมัยที่ ๒)
  ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒   ครั้งที่ ๓   ครั้งที่ ๔   ครั้งที่ ๕   ครั้งที่ ๖   ครั้งที่ ๗   ครั้งที่ ๘   ครั้งที่ ๙

  ครั้งที่ ๑๐   ครั้งที่ ๑๑   ครั้งที่ ๑๒   ครั้งที่ ๑๓   ครั้งที่ ๑๔   ครั้งที่ ๑๕

---------------------------------------------


สมัยวิสามัญ
สมัยวิสามัญ (สมัยแรก)
  ครั้งที่ ๑     ครั้งที่ ๒
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๒)
  ครั้งที่ ๑   ครั้งที่ ๒
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๓)
  ครั้งที่ ๑     ครั้งที่ ๒
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ ๔)
  ครั้งที่ ๑     ครั้งที่ ๒
สมัยวิสามัญ (สมัยที่ 5)
  ครั้งที่ ๑     ครั้งที่ ๒
>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ