รายงาน เดือน ธันวาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน พฤศจิกายน (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน ตุลาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน กันยายน (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน สิงหาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน กรกฎาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน มิถุนายน (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน พฤษภาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน เมษายน (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน มีนาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน กุมภาพันธ์ (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน มกราคม (กองพัสดุฯ)
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
***by Somchai Panyakla,E-mail : somchaipanyakla@gmail.com***