รายงาน เดือน ธันวาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน พฤศจิกายน (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน ตุลาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน กันยายน (กองกิจการสภาฯ)

รายงาน เดือน สิงหาคม (กองกิจการสภาฯ)

รายงาน เดือน กรกฎาคม (กองกิจการสภาฯ)

รายงาน เดือน พฤษภาคม (กองกิจการสภาฯ)

รายงาน เดือน เมษายน (กองกิจการสภาฯ)

รายงาน เดือน มีนาคม (กองกิจการสภาฯ)

รายงาน เดือน กันยายน (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน กันยายน (สำนักปลัดฯ)

รายงาน เดือน สิงหาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน สิงหาคม (สำนักปลัดฯ)

รายงาน เดือน กรกฎาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน มิถุนายน (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน พฤษภาคม (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน เมษายน (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน กุมภาพันธ์ (กองพัสดุฯ)

รายงาน เดือน มกราคม (กองพัสดุฯ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
***by Somchai Panyakla,E-mail : somchaipanyakla@gmail.com***