รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองพัสดุ) ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองพัสดุ) ประจำเดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองพัสดุ) ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองพัสดุ) ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองพัสดุ) ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองพัสดุ) ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(หน่วยตรวจสอบภายใน) ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองพัสดุ) ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(สำนักปลัดฯ) ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองพัสดุ) ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2558

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง(กองพัสดุ) ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2558
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
***by Somchai Panyakla,E-mail : somchaipanyakla@gmail.com***