รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2557


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2557


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2557


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2557


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2557


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2557


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2557


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2557


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2557


รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2557
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
***by Somchai Panyakla,E-mail : somchaipanyakla@gmail.com***