รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2556

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2556

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ปี พ.ศ. 2556

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2556

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2556

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน ปี พ.ศ. 2556

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม ปี พ.ศ. 2556

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ปี พ.ศ. 2556

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2556
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
***by Somchai Panyakla,E-mail : somchaipanyakla@gmail.com***