รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มกราคม ปี พ.ศ. 2554

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤษภาคม ปี พ.ศ. 2554

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2554

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2554
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
***by Somchai Panyakla,E-mail : somchaipanyakla@gmail.com***