รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน ปี พ.ศ. 2553

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน สิงหาคม ปี พ.ศ. 2553

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน กันยายน ปี พ.ศ. 2553

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม ปี พ.ศ. 2553

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน พฤศจิกายน ปี พ.ศ. 2553

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ธันวาคม ปี พ.ศ. 2553
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
***by Somchai Panyakla,E-mail : somchaipanyakla@gmail.com***