รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย
ฝ่ายติดตามและประเมินผล
กองแผนและงบประมาณ

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2554ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622