แผนยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ

แผนยุทธศาสตร์ อปท. ปี 2560 - 2564

แผนยุทธศาสตร์ อปท. ปี 2559 - 2563

แผนยุทธศาสตร์ อปท. ปี 2558 - 2562

แผนยุทธศาสตร์ อปท. ปี 2557 - 2561
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622