คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
***by Somchai Panyakla,E-mail : somchaipanyakla@gmail.com***