แผนพัฒนาสี่ปี ( พ.ศ. 2561-2564)

หน้าปกเล่มแผน
ประกาศอนุมัติใช้แผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) (JPG)
คำนำ (JPG)
สารบัญ
ส่วนที่ 1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการพัฒนท้องถิ่นตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
ส่วนที่ 3 ยุทธศาสตร์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 4 การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

<<<<< [ ผ.01 ] >>>>>
ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แผนงานที่ 3 แผนการศึกษา
แผนงานที่ 8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข
แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 10 แผนงานการเกษตร

ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แผนงานที่ 8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และสันทนาการ

ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานที่ 10 แผนงานการเกษตร

ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
แผนงานที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานที่ 10 แผนงานการเกษตร

ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แผนงานที่ 1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
แผนงานที่ 2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา
แผนงานที่ 5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.01 ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่า
แผนงานที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<<<<< [ ผ.02 ] >>>>>
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 4 แผนงานสาธารณสุข

<<<<< [ ผ.04 ] >>>>>
ผ.04 ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน

ผ.04 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
แผนงานที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานที่ 10 แผนงานการเกษตร

<<<<< [ ผ.05 ] >>>>>
ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและการกีฬา
แผนงานที่ 3 แผนงานการศึกษา
แผนงานที่ 8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
แผนงานที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แผนงานที่ 8 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และสันทนาการ

ผ.05 ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
แผนงานที่ 6 แผนงานเคหะและชุมชน
แผนงานที่ 9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
แผนงานที่ 10 แผนงานการเกษตร

<<<<< [ ผ.06 ] >>>>>
ผ.02 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แผนงานที่ 7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

<<<<< [ ผ.07 ] >>>>>
ผ.07 บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564)

<<<<< [ ผ.08 ] >>>>>
บัญชีครุภัณฑ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี

ส่วนที่ 5 การติดตามและประเมินผลฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622