แผนพัฒนาท้องถิ่นและข้อบัญญัติงบประมาณฯ อบจ.ชัยภูมิ
-----------------------------
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติม ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติม ฉบับที่ 2
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติม ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติม ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติม ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติม ฉบับที่ 6
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติม ฉบับที่ 7
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เพิ่มเติม ฉบับที่ 8

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 1
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 2
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 5

แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไข ฉบับที่ 1
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไข ฉบับที่ 2
   แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไข ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไข ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไข ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไข ฉบับที่ 6
แผนพัฒนาท้องถิ่น 2561 - 2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ แก้ไข ฉบับที่ 7

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561-2565 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2561-2565
แผนยุทธศาสตร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ
แผนยุทธศาสตร์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสามปี และสี่ปี
แผนการดำเนินงาน อบจ.ชัยภูมิ พ.ศ.2562
แผนการดำเนินงาน อบจ.ชัยภูมิ พ.ศ.2561
แผนการดำเนินงาน อบจ.ชัยภูมิ พ.ศ.2560
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
***by Somchai Panyakla,E-mail : somchaipanyakla@gmail.com***