แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2560 - 2563

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2559 - 2563

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ปี 2556 - 2560

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622