แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 1)
---------------------------------
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF )
----------------
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 9
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 10
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 12
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง ที่ 10
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 9
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 7 แนวทาง ที่ 7
บัญชีสรุปจำนวนโครงการพัฒนท้องถิ่น
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
Webmaster : Somchai Panyakla, EMail :somchaipanyakla@gmail.com