แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2560

(ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF )
----------------
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 7

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 5

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 6

ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 8

ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง ที่ 4

ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 1

ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 2

ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 3

ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 4ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
Webmaster : Somchai Panyakla, EMail :somchaipanyakla@gmail.com