แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2560
(ข้อมูลเป็นไฟล์ PDF
)
----------------
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 1 แนวทาง ที่ 7
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 5
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 6
ยุทธศาสตร์ที่ 2 แนวทาง ที่ 8
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 3 แนวทาง ที่ 4
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 แนวทาง ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 5 แนวทาง ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 1
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 2
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 3
ยุทธศาสตร์ที่ 6 แนวทาง ที่ 4
ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
Webmaster : Somchai Panyakla, EMail :somchaipanyakla@gmail.com