ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(ประจำปีงบประมาณ 2561)

(PDF File )
----------------------------

หน้าปก

ประกาศ

สารบัญ

คำแถลงงบประมาณ

บันทึกหลักการและเหตุผล

หน้า 7-30

หน้า 31-50

หน้า 51-70

หน้า 71-100

หน้า 101-130

หน้า 131-150

หน้า 151-170

หน้า 171-200

หน้า 201-240

หน้า 241-287


ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
Web Master : Somchai Panyakla, Email : somchaipanyakla@gmail.com