แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2

ประกาศ, คำนำ, สารบัญ
เรื่อง...

(แสดงเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF )

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
แนวทางที่ 3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข็มแขงของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

3. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
แนวทางที่ 1 แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ
4. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
แนวทางที่ 4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน โดยนำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการทำงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน
แนวทางที่ 6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักงานบ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค

- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 2ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622