แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เรื่อง การอนุมัติใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

สารบัญ

เรื่อง...

(แสดงเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF )

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

1.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย
1.2 แนวทางการพัฒนา ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน
1.3 แนวทางการพัฒนา สนับสนุนสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต
1.4 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอน
1.5 แนวทางการพัฒนา จัดหาและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อสร้างสรรค์สังคมท้องถิ่นเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้
1.6 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการและการออกกำลังกาย
1.7 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน งานศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเข็มแขงของชุมชนและพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมอาชีพ การลงทุน สร้างงานสร้างรายได้ ส่งเสริมและสนับสนุนสินค้า OTOP
2.4 แนวทางการพัฒนา การป้องกันอุบัติเหตุ อุบัติภัย และป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.1 แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4.2 แนวทางการแก้ไขปัญหาการจัดการมลภาวะการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร
5.1 แนวทางการพัฒนา โครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาในด้านต่างๆ
5.2 แนวทางการพัฒนา บริหารการจัดการแหล่งน้ำ
6. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
6.2 แนวทางการพัฒนา การพัฒนาร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
6.3 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีทัศนคติและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสาร
6.4 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการประชาชน โดยนำวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ลดขั้นตอนการทำงานมาใช้ในการปฏิบัติงาน
6.5 แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์กร
6.6 แนวทางการพัฒนา พัฒนาและปรับปรุงอาคารสำนักงานบ้านพักอาศัยและระบบสาธารณูปโภค
7. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การส่งเสริมอนุรักษ์และใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า
7.1 แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุน การผลิต การใช้พลังงานทดแทน
- บัญชีสรุปโครงการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622