แผนพัฒนาสี่ปี 2561 - 2564
แผนพัฒนาสามปี 2560 - 2562
แผนพัฒนาสามปี 2558 - 2560
แผนพัฒนาสามปี 2556 - 2558


ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622