รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย
กองแผนและงบประมาณ

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2560

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2559

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2558

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2557

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2556

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2555

----------------------------

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2554


ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
***by Somchai Panyakla,E-mail : somchaipanyakla@gmail.com***