หน้าแรก   แนะนำคลินิกเซ็นเตอร์   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   เกี่ยวกับการประชุม   โครงการยาเสพติด

 
Google

ภาพโครงการ
อบรมสัมมนาแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ระหว่างวันที่ ๗-๘ มกราคม ๒๕๕๗

ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

(ผู้เข้าอบรม : ครูสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ทั้ง 26 แห่ง
บุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 60 คน )

ดร.เผชิญ ชาวบัวใหญ่ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาฯ

นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการต่อประธาน

นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ผู้ดำเนินโครงการ

พันตำรวจโทสุลักษณ์ ดวงภมร รอง.ผกก.ปฏิบัติราชการ ตำรวจภูธรจังหวัดชัยภูมิ
เป็นวิทยากรรับเชิญ/ครูฝึกการอบรม

นางสาวรินทร์ลภัส เบญจปรีชาสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นพิธีกรประจำโครงการฝึกอบรมสัมมนาฯ

นายชัยยุทธ เคยชัยภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนหามแห-โนนสังข์สามัคคี
ร้อยตำรวจตรีวิญญู คงโนนกอก รองสวป.สภ.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์
นายกฤตภาส หวะสุวรรณ์ ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดชัยภูมิ
เป็นวิทยากรรับเชิญ

นางสมภักตร์ เหล็กสูงเนิน นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ เป็นวิทยากรรับเชิญ

คณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ,ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ,
วิทยากรประจำโครงการ และเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมกันถ่ายภาพเพื่อเป็นที่ระลึก

 

 

>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ