หน้าแรก   แนะนำคลินิกเซ็นเตอร์   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   เกี่ยวกับการประชุม   โครงการยาเสพติด

 
Google

โครงการต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2555

----------------------------------------

โครงการอบรมผู้นำชุมชนเพื่อเป็นพลังแผ่นดินต่อสู้เอาชนะยาเสพติด
วันที่ 17 - 18 กันยายน 2555

โครงการ ค่าย "วันหน้าฟ้าใส" รวมใจสร้างพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด
วันที่ 20 - 28 เมษายน 2555

>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ