หน้าแรก   แนะนำคลินิกเซ็นเตอร์   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   เกี่ยวกับการประชุม  

  โครงการยาเสพติด ๒๕๕๕

 
Google

โครงการต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๘

------------------------------------------

โครงการฝึกอบรมแกนนำต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 16 - 18 มีนาคม 2558
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

โครงการต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๗

------------------------------------------

โครงการฝึกอบรมสัมมนาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ มกราคม ๒๕๕๗
โดย องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

โครงการต่อต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๕๖

------------------------------------------

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด
"อีแต๋นแจ๋นข่าว อาสาพญาแล"
วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๖

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ