กิจกรรม ปี 2560

กิจกรรม ปี 2559

กิจกรรม ปี 2558

กิจกรรม ปี 2557

  ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ   กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  Tel.0-4412-4622
Web Master : Somchai Panyakla
Email : somchaipanyakla@gmail.com
Line id : scpyk