องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายสถาพร สงคราม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หลักสูตร "การตัดต่อวิดีโอเบื้องต้น เพื่อการเรียนการสอนและการประชาสัมพันธ์"
วันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
เรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและการใช้งานอินเตอร์เน็ต
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายวิทยา มากปาน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการการประชุมบูรณาการร่วมกันของทุกภาคส่วน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560
วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมเทพสถิต โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 19 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมมอหินขาว องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ ติระคมน์ คลังจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 5/2560
วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมภูพระ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่ 2/2560
วันที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายสถาพร สงคราม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มความรู้ให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และประชาชน
เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 28 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.30 น.
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
และข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง กองแผนและงบประมาณ
พร้อมด้วยโรงเรียนเพชรวิทยาคาร โรงเรียนเนินสง่าวิทยา และโรงเรียนโนนคร้อวิทยา
เข้าร่วมพิธีเปิดวันต่อต้านยาเสพติดโลก (ทำดีเพื่อพ่อ)สานต่อแก้ไขปัญหายาเสพติด
และจัดนิทรรศการวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี พ.ศ.2560
วันที่ 26 มิถุนายน 2560
ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายสถาพร สงคราม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ให้แก่บุคลากร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หลักสูตร "เทคนิคการใช้งานโปรแกรมโฟโต้ช้อปซีเอส (Photoshop CS6 Extended)"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายสุนันท์ ชาลีเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER 1
วันที่ 7-9 มิถุนายน 2560
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ดูเพิ่มเติม...

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622
Web Master : Somchai Panyakla, Email : somchaipanyakla@gmail.com