กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในการประชุมคัดเลือกประชาคมท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นค
ณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ในวันที่ 19 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายวรเทพ เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 6/2559
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ (ข้างสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 7/2559
ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานยกร่างแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 8/2559
ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ(ข้างสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายวรเทพ เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาระดับจังหวัด
ครั้งที่ 3/2559
ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายวรเทพ เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
และจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 น.
ณ โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
นางสาววิมลรัตน์ ฐานวิเศษ ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองแผนและงบประมาณ
ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวัน "พระบิดาแห่งฝนหลวง" ประจำปี พ.ศ.2559 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 เวลา 07.00 น.
ณ หอประชุมโรงเรียนเมืองพญาแล อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายวรเทพ เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
รูปแบบแผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564)
วันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิ


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมพิจารณาคัดเลือกประชาคมระดับจังหวัด
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์อภินันทนาการผู้สูงอายุ (ข้างสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
หลักสูตร "เทคนิคการใช้งานโปรแกรมไมโครซอฟท์พาวเวอร์พ้อยต์"
ระหว่างวันที่ 26-27 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมคอนสวรรค์ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ต.บ้านเล่า อ.เมือง จ.ชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายสุนันท์ ชาลีเครือ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พัฒนาเครือข่ายสมาชิก TO BE NUMBER ONE
ในระหว่างวันที่ 19-20 กันยายน 2559
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค ตำบลบ้านเล่า อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายมนตรี ชาลีเครือ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 10.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์อภินันทนาการผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
ครั้งที่ 4/2559
วันที่ 23 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์อภินันทนาการผู้สูงอายุ (ข้างสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า)องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยกร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 5/2559 วันที่ 22 สิงหาคม 2559 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์อภินันทนาการผู้สูงอายุ (ข้างสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า)
การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อน
เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)
วันที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์อภินันทนาการผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นายวรเทพ เด่นวงษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 3/2559 วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์อภินันทนาการผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ครั้งที่ 3/2559
วันที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์อภินันทนาการผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมคณะยกร่างแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 9 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์อภินันทนาการผู้สูงอายุ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมพิจารณาการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ 2560 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559
วันที่ 5 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
โดย นางสาวจริยา ศิริพันธ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
เป็นประธานการประชุมคัดเลือกตัวแทนประชาคมท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาและคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2559
วันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุมศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ (ข้างสวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า)ดูเพิ่มเติม...

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622