ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่เข้าร่วม
การแข่งขันกีฬา อบจ.อีสานสัมพันธ์ ครั้งที่ 9
" เรือไฟเกมส์ " ประจำปี 2557
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557


  


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
" ร่วมแข่งขันกีฬา อบจ. อีสานสัมพันธ์ "
ครั้งที่ 9 ประจำปี 2557


  


อบจ.สัมพันธ์ สร้างสรรค์ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 9
" เรือไฟเกมส์ "
ระหว่างวันที่ 10 - 14 พฤศจิกายน 2557
ณ สนามกีฬาในเขตอำเภอเมืองนครพนม


  


มอบโล่ห์โรงเรียนสีขาว
28 ตุลาคม 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


  


การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 23 กันยายน 2557

ณ ห้องประชุมศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า


  


การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ 23 กันยายน 2557
ณ ห้องประชุมศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ สวนสาธารณะหนองปลาเฒ่า


  


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
และโรงเรียนในสังกัดฯ ร่วมดำเนินกิจกรรม

" รวมพลคน TO BE NUMBER ONE "

ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2557
ณ ศูนย์เยาวชน เทศบาลเมืองชัยภูมิ


  


องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ร่วมกับ ภ.จว.ชัยภูมิ จัดทำ

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันยาเสพติด
"อีแต๋นแจ๋นข่าว อาสาพญาแล"

วันที่ 14 สิงหาคม 2557
ณ โรงเรียนโนนกอกวิทยา อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ


  


โครงการฝึกอบรมการจัดทำระบบฐานข้อมูลเบื้องต้นด้วย MySQL

ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2557
ณ โรงแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

จัดทำโดย กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


  


โครงการฝึกอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย "WordPress"

ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฏาคม 2557
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

จัดทำโดย กองแผนและงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ


ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ    กองแผนและงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    Tel.0-4412-4622