หน้าแรก   ภาพการประชุมแผนและสภาฯ   รายงานการประชุมแผนและสภาฯ   รายงานการประชุมคลินิกเซ็นเตอร์  

 
Google

ภาพการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๗...(คลิ้ก)

ภาพการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๖...(คลิ้ก)

ภาพการประชุมการจัดทำแผนและประชุมสภาฯ ประจำปี ๒๕๕๕...(คลิ้ก)

-------------------------------------------

ภาพการประชุมการจัดทำแผนและสภาฯ ประจำปี พ.ศ. ๒๔๕๘

ภาพการประชุมเกี่ยวกับการจัดทำแผน

๑.ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

      ครั้งที่ ๑       ครั้งที่ ๒       ครั้งที่ ๓       ครั้งที่ ๔

๒.ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

      ครั้งที่ ๑       ครั้งที่ ๒       ครั้งที่ ๓       ครั้งที่ ๕

๓.ประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด

๔.ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ

๕.การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ โรงเแรมชัยภูมิปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

ภาพการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานรายรับรายจ่ายประจำปี
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ