หน้าแรก   คณะกรรมการบริหารศูนย์ฯ   คณะทำงานศูนย์ฯ   กิจกรรมกองแผนฯ   เกี่ยวกับการประชุม   โครงการยาเสพติด

 
Google

ศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น (Clinic Center)

ความเป็นมา ของการจัดตั้งศูนย์เครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหา และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น ด้วยคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (กกถ.) ในคราวประชุม ครั้งที่ ๑๓/๒๕๔๗ เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ คลิ้กอ่านเพิ่มเติม >>>

*** ข่าวประชาสัมพันธ์ / รายงานพิเศษ ***

---------------------------

[ ทำเนียบกองแผนฯ ]   [ กิจกรรมกองแผนฯ ]

..............................................................................................................

แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 2560

..............................................................................................................

ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

..............................................................................................................

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

..............................................................................................................

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (พ.ศ. 2560-2563)

..............................................................................................................

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
จังหวัดชัยภูมิ ปี 2560-2564

..............................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๙

..............................................................................................................

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปี ๒๕๕๘

..............................................................................................................

ขอชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการใช้สนามกีฬากลาง จังหวัดชัยภูมิ

..............................................................................................................

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

..............................................................................................................

แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี-สี่ปี อบจ.ชัยภูมิ

..............................................................................................................

การจัดทำรายละเอียดโครงการพัฒนา

..............................................................................................................

ภาพโครงการฝึกอบรมแกนนำต้านยาเสพติดในสถานศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมลีลาวดี โรงแรมสยามริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

..............................................................................................................

การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๓)
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชัยภูมิ
วันพุธที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๔๕๘

..............................................................................................................

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ (ปี 2558)

..............................................................................................................

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

..............................................................................................................

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

..............................................................................................................

แจ้งการเปลี่ยนแปลงเบอร์โทรศัพท์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

..............................................................................................................

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) ปี ๒๕๕๗

..............................................................................................................

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับ ปี ๒๕๕๐

..............................................................................................................

คำแถลงนโยบาย
ของ
นายมนตรี ชาลีเครือ
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
แถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ
วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๕

..............................................................................................................

..............................................................................................................

 

 

>> ระเบียบกฎหมาย
>> โครงสร้าง อบจ.ชัยภูมิ
>> อำนาจหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> คำสั่งและประกาศการจัดตั้งศูนย์ฯ
>> ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
>> ขั้นตอนการให้บริการ
>> แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนา
>> การประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
>> รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
>> เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ฯ
>> ติดต่อเจ้าหน้าที่ อบจ.ชัยภูมิ
>> ดาวน์โหลดไฟล์เอกสาร
>> Drivers Download
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<< Web Master : Somchai Panyakla , Email : somchaipanyakla@gmail.com >>>